Maksullisten palvelujen tilaus- ja toimitusehdot

Näitä tilaus- ja toimitusehtoja sovelletaan Kielibaarin ja tilaajan välisissä, suomen kielen käyttöön liittyvien maksullisten palvelujen toimeksiannoissa. Ehtoja noudatetaan sovellettavan lain sallimaan enimmäismäärään saakka.

Toimeksiantosopimus tulee voimaan, kun tilaaja lähettää tilauksensa Kielibaarin sivuston Tilaus-toimintoa käyttäen. Mikäli tilaaja huomaa tehneensä tilausvaiheessa syöttövirheen, hänen on viipymättä ilmoitettava virheestä Kielibaariin osoitteeseen tiski(at)kielibaari.fi.

Tilaaja voi tallentaa ja toisintaa tilaus- ja toimitusehdot kopioimalla ehdot kuvakaappaustoiminnolla (PrintScreen).

Tilaaja sitoutuu toimittamaan Kielibaarin käyttöön mahdollista tausta- ja apuaineistoa, mikäli Kielibaari sellaista pyytää. Editointipalvelun (saatavilla tilaukseen Erikoinen) tilaajan on hyvä ilmoittaa Kielibaarille editoitavan tekstin käyttötarkoitus ja kohderyhmä toimeksiannon yhteydessä. Tilaajan tulee sopia Kielibaarin toimittaman palvelun toimitustavasta, -muodosta ja ulkoasusta, mikäli hänen toivomuksensa eroavat Kielibaarin normaalista palvelusta (ks. Toimitustapa alla).

Tilaajan tulee olla täysi-ikäinen, tai jos palvelun kohteena on alle 18-vuotiaan teksti, tilaajana tulee olla hänen huoltajansa.

***

Tilauksen peruuttaminen  Digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti voidaan aloittaa ennen kuluttajansuojalakiin sisältyvän peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on antanut siihen ennakkosuostumuksensa. Kielibaarissa tilaaja antaa ennakkosuostumuksensa tilauslomakkeessa.                                                                                               

Toimitustapa  Kielibaari toimittaa huoltamansa/editoimansa tekstin tilaajalle Word-tiedostona (docx), tai mikäli tilaaja erikseen pyytää, tekstitiedostona (txt). Kielibaari merkitsee huoltamansa tekstikohdat tiedostoon värillä. Mikäli tilaaja toivoo tiedostoon myös Wordin kommenttitoiminnolla kirjoitetut perustelut, hintaan lisätään 20 %.  Kielibaari voi tilaajan niin toivoessa antaa kielipalautetta myös Skype-istunnossa, jonka kestosta ja hinnasta sovitaan erikseen.

Toimitusaika  Lyhyen tekstin (Tilaus: Pieni) toimitusaika on arkisin 24 tuntia, keskimittaisen (Tilaus: Keski)  enintään 48 tuntia ja pitkän tekstin (Tilaus: Iso) toimitusaika enintään 72 tuntia. Toimitusaika viittaa arkipäivinä suoritettavaan palveluun: mikäli tilaaja lähettää Pienen tilauksen perjantaina klo 16, hän saa huolletun tekstin maanantaina klo 16 mennessä. Tilaaja voi myös pyytää tekstinsä kiireellistä käsittelyä; kiireellisyyslisä on 20 %. Erityisen pitkän tai sisällöltään vaativan tekstin (Tilaus: Erikoinen) toimitusajasta samoin kuin palvelun laajuudesta ja hinnasta sovitaan erikseen.

Laskutus  Kielibaarin ilmoittamiin hintoihin sisältyy arvonlisävero 24 %. Kielibaari lähettää laskun (pdf) tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen pian palvelun toimittamisen jälkeen ja päivää laskun palvelun toimituspäivämäärälle. Yrityksille ja muille organisaatioille voidaan pyydettäessä lähettää verkkolasku. Tilaajalla on maksuaikaa 14 päivää. Mahdolliset huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Luottamuksellisuus  Kielibaarin tarjoama palvelu on luottamuksellista. Osapuoli ei luovuta kolmansille toiselta osapuolelta saamiaan asiakirjoja, oheisaineistoa tai muita toimeksiantoon liittyviä tietoja, jotka eivät ole julkisesti saatavilla, ja käyttää tietoja vain tämän sopimuksen mukaisen toimeksiannon täyttämiseen.

Palaute  Mikäli tilaaja katsoo Kielibaarin toimittaman palvelun sisältävän puutteita tai virheitä, hänen tulee antaa palautteensa kirjallisesti 7 vuorokauden sisällä palvelun toimittamisesta sähköpostiosoitteeseen tiski(at)kielibaari.fi. Kielibaarin vastuu palvelun laadusta on voimassa tämän ilmoitusajan. Kielibaari pidättää itselleen oikeuden korjata todetut puutteet ja virheet erikseen sovittavassa ajassa. Tilaaja on yksin vastuussa muutoksista, jotka hän tekee Kielibaarin toimittamaan tekstiin yksipuolisesti sopimatta niistä Kielibaarin kanssa.

***

Vastuunrajoitukset  Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuus toiselle osapuolelle on yhteensä enintään toimituksen kohteen kokonaishinta. Osapuoli ei vastaa toisen osapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista kuluista, kuten tietojen ja tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista, eikä välillisestä vahingosta. Näiden ehtojen mukaiset vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät koske tapausta, jossa osapuoli on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella taikka rikkonut sopimuksen mukaista salassapitositoumusta.

Ylivoimainen este  Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen toimeksiannon täyttämisen estävä ja toimeksiannon syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota Kielibaarin ei ole ollut syytä ottaa huomioon, joka on Kielibaarista riippumaton ja jonka seuraamuksia ei voida estää ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa (esim. yleisen tietoliikenteen, liikenteen tai energiajakelun keskeytys, luonnonmullistus, työselkkaus, tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen Kielibaarista riippumaton syy). Jos toimeksiantoon liittyvän velvoitteen viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, velvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin kauan kuin on pidettävä kohtuullisena.

Tiedottaminen  Kielibaari saa lähettää tilaajalle/asiakkaalle uutiskirjeitä ja tiedotteita, ellei hän sitä erikseen kiellä ilmoittamalla kiellosta Kielibaariin osoitteeseen tiski(at)kielibaari.fi.

***

Tilaus- ja toimitusehdot tulevat voimaan 1.12.2015, ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Kielibaarilla on yksipuolinen oikeus muuttaa ehtoja ilmoittamalla muutoksesta vähintään 14 vuorokautta ennen muutosajankohtaa.

Bongailun ja hengailun käyttöehdot

Kielibaarin Bongailu- ja Hengailu-osiossa julkaistavaksi tarkoitetun aineiston lähettäminen ja mahdollinen julkaiseminen on käyttäjälle maksutonta. Aineiston julkaisemisesta päättää Kielibaarin toimitus.

Kielibaari ei julkaise aineistoa, joka on Suomen lakien vastaista, eikä aineistoa, joka on lähetetty anonyymisti. Käyttäjä voi kuitenkin ilmoittaa, että hän haluaa aineistonsa julkaistavan Kielibaarissa nimimerkillä. Tässäkin tapauksessa käyttäjän on ilmoitettava nimensä ja sähköpostiosoitteensa Kielibaarille aineiston lähettämisen yhteydessä. Käyttäjien nimi- ja sähköpostiosoitetietoja ei näytetä muille Kielibaarin käyttäjille. Ks. myös Rekisteriseloste Tietoja Kielibaarista -sivulla.

Kielibaarin Bongailu- ja Hengailuosioon voi lähettää myös perinteisen paperikirjeen. Postiosoite on Kielibaari / Toimittaja Sari T. Tiiro, Arabiankatu 5 C,  00560 Helsinki.

Kielibaari saa lähettää käyttäjälle sähköpostitse uutiskirjeitä tai muuta tiedottavaa aineistoa, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa Bongailu- ja hengailuosioon tarkoitetun aineiston lähettämislomakkeessa.